Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door ‘Trouwambtenaar Sacha’.


2. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Trouwambtenaar Sacha’: de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand/ceremoniespreker die zorg draagt voor de (huwelijks)ceremonie.

Cliënt: iedere natuurlijke persoon die met ‘Trouwambtenaar Sacha’ een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

Overeenkomst: elke aanbieding van ‘Trouwambtenaar Sacha’, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan ‘Trouwambtenaar Sacha’ en door deze laatste aanvaard.

Diensten: in het kader van een overeenkomst tussen ‘Trouwambtenaar Sacha’ en cliënt verrichte werkzaamheden door ‘Trouwambtenaar Sacha’.


3. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen cliënt en ‘Trouwambtenaar Sacha’ komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van door ‘Trouwambtenaar Sacha’ uitgebrachte offerte.


4. Honorering en betaling

De door ‘Trouwambtenaar Sacha’ gedane prijsopgave is inclusief BTW inclusief reiskosten, exclusief verblijf- en parkeerkosten en eventuele kosten als gevolg van eendaagse benoeming in trouwgemeente.

Bij het aangaan van de overeenkomst wordt aan de cliënt een voorschot van 25% in rekening gebracht. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie te worden voldaan op de door ‘Trouwambtenaar Sacha’ aangewezen bankrekening. Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en is ‘Trouwambtenaar Sacha’ niet verplicht haar diensten uit te voeren.


5. Ongeval/ziekte/calamiteiten

In geval van overmacht – zoals transportproblemen door stakingen, omleidingen en files, zoals ziekte, overlijden of andere calamiteiten die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld - zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten, zonder dat beide partijen en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. In deze gevallen zoekt ‘Trouwambtenaar Sacha’ op zorgvuldige wijze en waar mogelijk in overleg met de cliënt naar vervanging.


6. Aansprakelijkheid

‘Trouwambtenaar Sacha’ is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door ‘Trouwambtenaar Sacha’ verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ‘Trouwambtenaar Sacha’.

De door ‘Trouwambtenaar Sacha’ te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen ‘Trouwambtenaar Sacha’ en cliënt (inclusief BTW). ‘Trouwambtenaar Sacha’ is slechts aansprakelijk voor directe schade. ‘Trouwambtenaar Sacha’ is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte of directe schade aan derden.


7. Annulering

De annulering door de cliënt dient schriftelijk (per mail) te worden gedaan. In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt ‘Trouwambtenaar Sacha’ de volgende kosten in rekening:

Bij annulering vanaf 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 25% van het totaalbedrag = het gefactureerde voorschot. 


8. Ontbinding

‘Trouwambtenaar Sacha’ kan een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de cliënt surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, de cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd of in geval cliënt zijn bedrijf verkoopt of liquideert of ‘Trouwambtenaar Sacha’ na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden vrezen dat de cliënt verplichtingen niet zal nakomen.

De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

- verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever, respectievelijk ‘Trouwambtenaar Sacha’, wanneer dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft;

- overlijden van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van ‘Trouwambtenaar Sacha’;

- ziekte van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van ‘Trouwambtenaar Sacha’ op de dag waarop de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden.


9. Een eventuele klacht

‘Trouwambtenaar Sacha’ is niet gebonden of onderworpen aan gedragsregels of algemene voorwaarden van een beroepsgroep. Indien er toch klachten zijn over de werkwijze van ‘Trouwambtenaar Sacha’ dan wordt verwacht dat de opdrachtgever schriftelijk (per email) contact opneemt met ‘Trouwambtenaar Sacha’ en hierin de aard van de klacht duidelijk omschrijft. Opdrachtgever en ‘Trouwambtenaar Sacha’ zullen dan samen, eventueel in het bijzijn van een neutrale bemiddelaar, een toelichting en/of oplossing proberen te vinden voor de klacht.


10. Geheimhouding

‘Trouwambtenaar Sacha’ is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.


11. Geschillen

Geschillen worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin ‘Trouwambtenaar Sacha' haar zetel heeft.


12. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt. Voor overeenkomsten gesloten met ‘Trouwambtenaar Sacha’ is het Nederlands recht van toepassing.